Terug

Oppervlaktewater

Nederland bestaat voor eenvijfde uit oppervlaktewater: vijvers, sloten, beken, rivieren en meren. De helft van Nederland ligt onder zeeniveau.

Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Maar duinen en dijken (zie foto) voorkomen overstromingen, zodat we veilig kunnen wonen en werken.

Ook in hogere gebieden zijn soms dijken nodig. Want door hevige regen kunnen rivieren bijvoorbeeld ook overstromen.

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal Bestuursakkoord Water in 2003 ondertekend en in 2008 geactualiseerd. Doel hiervan is de Nederlandse watersystemen op orde te brengen en te houden. Door het veranderende klimaat moeten we bijvoorbeeld nóg beter ons best doen om wateroverlast te voorkomen. Want de zeespiegel stijgt en er valt vaker veel regen. Daarnaast pakken de overheden in dit akkoord problemen als verdroging en zoetwatertekorten aan.

Meer weten?

Gemeenten Dossier Water en riolering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Waterschappen Regionale overheden die zorgen voor waterkering, -kwaliteit en -kwantiteit
Min. van Infrastructuur en Milieu Website van het ministerie dat o.a. zorgt voor schoon en veilig water.
Rijkswaterstaat Website van de rijksdienst voor voldoende en schoon water.
Waterwet en Bestuursakkoord Website met relevante wetgeving voor waterbeleid en waterbeheer.
Deltacommissie Advies aan de Nederlandse regering over de waterveiligheid.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!