Terug

Soorten oppervlaktewater

Vijvers

Grote vijvers in een park vangen regenwater op. De gemeente of het waterschap zorgt voor deze vijvers.

Sloten, plassen en meren

De waterschappen beheren sloten, boezems (grote en diepe watergangen rondom polders), plassen en meren. Overigens controleert de provincie de kwaliteit van het natuurlijke zwemwater bij u in de buurt.

In de zomer vindt u hierover informatie op de website van uw provincie.

  • Waterkwantiteit – Ze zorgen voor voldoende water voor de landbouw, natuur en bebouwde gebieden.
  • Waterkwaliteit – Ze bewaken de kwaliteit van het water. Bijvoorbeeld door te controleren of iedereen zich aan de regels van de Wet verontreiniging oppervlaktewater houdt. Hierin staat onder andere dat bedrijven alleen met een vergunning vervuilende stoffen mogen lozen.
  • Doorspoeling – Sloten, plassen en meren dicht bij zee kunnen ‘verzilten’ door het zoute zeewater en de zilte zeelucht. Dit tast het zoete water aan, waardoor een tekort aan zoetwater kan ontstaan. Om dat te voorkomen, spoelen de waterschappen de wateren regelmatig door.
  • Baggeren en maaien – Vuil en plantengroei kunnen ervoor zorgen dat sloten, plassen en meren dichtslibben of dichtgroeien. Daarom baggeren de waterschappen deze wateren en maaien ze de oevers.
  • Preventie - Ze voorkomen dat muskus- en beverratten de sloten, dijken en wegen verwoesten.

Beken en sprengen

In beken en sprengen (de oorsprong van een beek) leven veel zeldzame soorten planten en dieren. De waterschappen beheren deze wateren. Helaas zijn veel beken in de loop van de tijd onder de grond verdwenen. Ze moesten plaatsmaken voor (verdere groei van) steden. De waterschappen werken nu op veel plaatsen aan herstel van deze bijzondere watersystemen. Op sommige plaatsen verbreden ze ook de oevers van beken. Zo kunnen we meer (regen)water opvangen en nog beter overstromingen voorkomen.

Rivieren en kanalen

De grote rivieren in Nederland voeren regen- en smeltwater naar de Noordzee en het IJsselmeer. Sommige delen van deze rivieren zijn omgebouwd tot kanaal. Dat maakt het bevaren door de binnenvaart makkelijker . Bovendien kunnen we zo de zorgen voor voldoende wateraanvoer naar het IJsselmeer en Noord-Nederland.

 

Rijkswaterstaat (onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) beheert de grote rivieren en kanalen. De waterschappen beheren de kleine rivieren. Zo zorgen ze voor de dijken en voorkomen ze dat de wateren dichtgroeien of dichtslibben door te baggeren en maaien. Ook voorkomen ze vervuiling van het water. Bijvoorbeeld door lozingen van bedrijven te controleren.

Zee en kust

De rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zorgen samen voor het beheer van de zee en de kustgebieden. Wat doen ze?

  • Beschermen ons land tegen hoog water via duinen en dijken.
  • Herstellen duinen en strand, bijvoorbeeld na een zware storm.
  • Beschermen en bevorderen de natuur in zee en duingebieden.
  • Controleren de (zwem)waterkwaliteit van het zeewater.
  • Bestrijden de invloed van zout uit zeewater en zeelucht op bodem en zoetwater.

Meer weten?

Min. van Infrastructuur en Milieu Website van het ministerie dat o.a. zorgt voor schoon en veilig water.
Waterschappen Regionale overheden die zorgen voor waterkering, -kwaliteit en -kwantiteit

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!