Terug

Polders - typisch Nederlands

Een polder is een gebied dat lager ligt dan het omringende water (een boezem) en dat wordt afgeschermd door een waterkering (dijk). Een polder is een waterstaatkundige eenheid, het heeft alleen via kunstwerken verbinding met buitenwater. Een of meerdere poldermolens of gemalen regelen het polderpeil. Via inlaten kan (vers) water worden binnen gelaten.

In delen van een polder kan een hoger peil worden aangebracht met behulp van stuwen. Polders worden vaak doorkruist met watergangen zoals sloten. Voor de waterhuishouding is het belangrijk dat de sloten goed kunnen doorstromen, het water moet diep genoeg zijn en er mogen niet teveel waterplanten in het water staan. Eigenaren van land grenzend aan water zijn verplicht om hun sloten te schouwen, het waterschap controleert daarop.

Nederland telt ongeveer 3000 polders. De helft van het polderoppervlak in Europa ligt in Nederland.

Soorten polders

Er bestaan verschillende soorten polders naar de manier waarop ze ontstaan zijn. De drie belangrijkste zijn:

Een droogmakerij is een inpoldering van open water, bijvoorbeeld een meer of plas, dat letterlijk is drooggemaakt. Een duidelijk voorbeeld is Flevoland.

Een indijking is een inpoldering van getijdegebied langs de kust of een rivier. Hierbij gaat het om een gebied dat al periodiek droogviel en door indijking definitief droog blijft en in cultuur gebracht kan worden. Aan de kust gaat het meestal om kwelders, langs de rivier om voormalige uiterwaarden.

Een ontginning is in cultuur gebrachte woeste grond, bijv. een voormalig moeras-, veen-, heide- of duingebied. Dit is alleen een polder als het gebied permanent bemalen wordt.

Regelen van het waterpeil

De waterschappen beschermen ons land tegen overstromingen. Maar ook te weinig water is niet goed. De waterschappen zorgen ervoor dat er in het hele land altijd voldoende water is. Zo voeren ze waar nodig water af, zoals in het polderlandschap in het westen van ons land. En in droge periodes zorgen ze juist voor extra water.

Een poldergemaal regelt het waterpeil.

Meer weten?

Waterschappen Regionale overheden die zorgen voor waterkering, -kwaliteit en -kwantiteit
Deltacommissie Advies aan de Nederlandse regering over de waterveiligheid.

Welke kosten zijn er?

Diverse instanties zorgen voor aanvoer van drinkwater en voor afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater. U als bewoner ontvangt daarvoor een of meer rekening(en).

Is uw riool verstopt?

Ondanks zorgvuldig gebruik toch een verstopping? Lees hier hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

RIOCOP

Inspecteer nu zelf
het ondergrondse riool!

Spoor hier zo snel als je kunt alle problemen in het riool op!