Skip to Content
Afbeelding

Wat anderen doen

Wat anderen doen

De gemeente heeft veel taken in het waterbeheer in dorpen en steden. En jij hebt zelf taken in en om je eigen huis. Er zijn ook nog andere organisaties die een belangrijke rol hebben in het waterbeheer. Je leest hier wat de rijksoverheid, de provincie, het waterschap en drinkwaterbedrijven doen voor voldoende water, dat vies water schoon wordt gemaakt en dat het land is beschermd tegen overstromingen.

Het waterschap

Het waterschap beheert veel van het oppervlaktewater, ook in en rond woonwijken. Dit zijn sloten, kanalen maar ook beken en meren. Het waterschap zorgt voor voldoende grond- en oppervlaktewater. Het regelt de waterstanden en daarmee indirect de grondwaterstand. Zo hebben landbouwers voldoende water voor hun gewassen. Verder onderhoudt het waterschap oevers en de bodem van watersystemen en speciale voorzieningen, zoals pompen en gebieden om water te bergen.

Het waterschap zorgt dus voor de hoeveelheid water. Er mag niet te veel en niet te weinig van zijn. Het waterschap zorgt ook voor een goede waterkwaliteit. Dat betekent dat het water niet (te) vies mag worden. Daar zorgt het waterschap voor door:

  • Vuil te verwijderen, modder van de waterbodem weg te halen en zorgen voor goede doorstroming
  • Zelf maatregelen te nemen, zoals een watergang te verdiepen of nieuw water aan te leggen
  • Regels te stellen aan lozingen en aan de inrichting van terreinen

Het waterschap zuivert ook het rioolwater in de rioolwaterzuivering en loost het schonere water daarna in een kanaal of rivier.

Waterschappen beheren ook de regionale dijken en andere waterkeringen die overstromingen tegengaan vanuit rivieren en kanalen. Sommige waterschappen noemen zich Hoogheemraadschap. Als je wilt weten in welk waterschap je valt, kun je dat opzoeken

De provincie

De provincie is verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de kwaliteit van het zwemwater. Ook gaat de provincie over het diepe grondwater en over het oppompen van dit grondwater door bedrijven.

De rijksoverheid

De rijksoverheid heeft een aparte dienst die het waterbeheer doet. Deze dienst heet Rijkswaterstaat en valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Rijkswaterstaat beheert de grote wateren, zoals de zee, het IJsselmeer en de rivieren. Ook zorgt Rijkswaterstaat voor de dijken en duinen die land beschermen tegen water uit zee en de grote rivieren. Daarbij hoort ook het onderhoud van dammen, stuwen en stormvloedkeringen.

Het drinkwaterbedrijf

Het drinkwaterbedrijf haalt water uit de grond, uit rivieren of het IJsselmeer. Dat water maakt het drinkwaterbedrijf zo schoon dat we het kunnen drinken. Via een netwerk van drinkwaterleidingen komt het drinkwater in elk huis in Nederland. Het drinkwaterbedrijf beheert het waterleidingnetwerk in de openbare ruimte.